• GDPR

 • GDPR

 • GDPR

Nahoru

GDPR - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Velmi důležitým kritériem v rámci poskytování služeb a produktů je pro nás rozhodně spokojenost
zákazníků. K tomu již dnes potřebujeme Vaše osobní údaje, které zpracováváme v souladu s platnou
legislativou.
Společnost VOP GROUP, s.r.o. IČO: 25370961, Lípová 1128, 737 01 Český Těšín je zapsan v obchodním
rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16114, a je správcem osobních údajů,
které tento podnik zpracovává.

OBECNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci zajišťování svých činností provádí společnost VOP GROUP, s.r.o.:
 1. vedení personální a mzdové agendy,
 2. výběrová řízení na zakázky,
 3. smluvní vztahy a vše potřebné k jejímu uzavření,
 4. zasílání daňových dokladů, faktur, dodacích listů emailem ve formátu PDF s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění po dobu obchodního vztahu a po dobu plnění zákonných povinností,
 5. poskytnutí informací o našich produktech a službách, marketingových akcích v souladu s Vašimi potřebami a preferencemi, a to různými kanály, například poštou, elektronickými prostředky (elektronická pošta, newsletter, sociální sítě) či telefonickým hovorem, prostřednictvím webových stránek,
 6. v rámci služby Google Analytics využíváme i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak můžeme návštěvníkům našich webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.
 7. ochrana a zabezpečení majetku společnosti.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNĆH ÚDAJŮ

 1. 1) Právním základem pro zpracování osobních údajů je:
  a) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů - čl. 6 odst.1 písm.
  b) GDPR, b. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - čl. 6 odst. 1 písm.
  c) GDPR. c. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě - čl. 6 odst. 1 písm.
  f) GDPR.
 2. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám s výjimkou případů, kdy tak stanoví zvláštní zákon.
 3. Při zpracování osobních údajů u VOP GROUP s.r.o. nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.
 4. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

MONITORING OBJEKTŮ A PROSTOR KAMEROVÝMI SYSTÉMY

 • Správce osobních údajů: VOP GROUP, s.r.o. IČO: 25370961, Lípová 1128, 737 01 Český Těšín.
 • Účel zpracování osobních údajů: Účelem zpracování osobních údajů je ochrana majetku a osob prostřednictvím monitoringu objektů a prostor VOP GROUP s.r.o. kamerovými systémy. Právním základem pro zpracování je skutečnost, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě - čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 • Období, na které je souhlas udělen (doba, po kterou budou osobní údaje uloženy): Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu a jejich doba uchování činí 7 dnů od jejich pořízení. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány.
 • Kategorie příjemců osobních údajů (tj. ti, jimž mohou být osobní údaje zpřístupněny): záznamy nejsou předávány jiným příjemcům, s výjimkou zákonného předání oprávněným orgánům (orgány činné v trestním řízení, nebo správní orgány pro účely přestupkového řízení apod.).
 •  Úmysl správce předat osobní údaje ve smyslu čl. 13 odst. 1 písm. f) obecného nařízení (do třetí země nebo mezinárodní organizaci): Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci v zahraničí.

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) má subjekt údajů právo:
 1. svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným správci nebo zaslaným pověřenci pro ochranu osobních údajů (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním),
 2. na přístup ke svým osobním údajům,
 3. na opravu nepřesných osobních údajů (pokud se budete domnívat, že osobní údaje zpracovávané u správce jsou nepřesné),
 4. na výmaz svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
 5. na přenositelnost osobních údajů (pouze v případě automatizovaného zpracování)
 6. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Požadavky subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Svá práva vůči správci uplatňujte cestou podání na správce nebo na pověřence pro ochranu osobních
údajů.